Vinashin có làm thay đổi hội chứng “tăng trưởng bằng mọi giá”?

Tăng trưởng năm 2010 của Việt Nam vẫn dựa chủ yếu vào đầu tư công – chiếm hơn 40% GDP (IE)

Tăng trưởng năm 2010 của Việt Nam vẫn dựa chủ yếu vào đầu tư công - chiếm hơn 40% GDP (IE)

Tăng trưởng năm 2010 của Việt Nam vẫn dựa chủ yếu vào đầu tư công – chiếm hơn 40% GDP (IE)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.