Biên giới Trung-Ấn không loại trừ khả năng xung đột

Binh sĩ Ấn Độ.

Binh sĩ Ấn Độ.

Binh sĩ Ấn Độ.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.