Ba Sàm chỉ có một tội

Nguyễn Quang Lập

 

Ba Sàm chỉ có một tội, ấy là tội góp phần “xây dựng một nền văn hóa khinh bỉ tham nhũng, tạo được áp lực xã hội mà những kẻ tham nhũng (tiền tài và quyền lực) không chịu nổi”, như ông Đinh Thế Huynh đã cố xúy. Tội ấy làm nên Hữu Vinh.

N.Q.L.

Nguồn: FB Nguyễn Quang Lập

This entry was posted in Nhân Quyền. Bookmark the permalink.

Comments are closed.