Phản đối dự luật an ninh mạng

KIẾN NGHỊ KHÔNG

THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT

AN NINH MẠNG

(văn bản trên change.org và có bổ sung theo góp ý

của cộng đồng FB)

Danh sách đợt 1

Kính gửi: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội Việt Nam

Chúng tôi, những công dân Việt Nam đang sống trong và ngoài nước, đồng kiến nghị các vị đại biểu Quốc hội Việt Nam không thông qua Dự thảo Luật An ninh mạng vào ngày 12/06/2018 tới đây.

Chúng tôi nhận thấy các điều khoản đề xuất trong Dự thảo Luật An ninh mạng không thể hiện được các phương pháp hợp lý để bảo đảm an ninh trên mạng của Nhà nước và người dân. Thay vào đó, Dự thảo Luật này lại tiềm ẩn khả năng vi phạm các quyền căn bản của công dân, cụ thể như sau:

Xâm phạm quyền riêng tư và quyền bí mật thư tín do nhà cung cấp dịch vụ mạng phải xác thực thông tin người dùng, và cung cấp nó cho cơ quan chấp pháp khi có yêu cầu mà không thông qua tòa án. Như vậy, cơ quan chấp pháp sẽ có quyền yêu cầu cung cấp thông tin người dùng bất cứ lúc nào, mà không cần phải chứng minh cá nhân đó có vi phạm pháp luật hay không. Điều này tạo ra rủi ro lớn xâm phạm vào quyền riêng tư của cá nhân. Trong khi đó, chuẩn mực của nhà nước pháp quyền là quyền tự do của cá nhân nếu bị tước đi thì phải do toà án quyết định, cho dù là cá nhân phạm tội.

Cản trở quyền tự do ngôn luận khi nhà cung cấp dịch vụ mạng phải xoá thông tin đăng tải trên mạng nếu thông tin bị xác định là “xấu”, “độc” theo yêu cầu của cơ quan chấp pháp và lưu vết thông tin đó để cung cấp cho cơ quan chấp pháp. Trong khi đó các loại thông tin xấu được liệt kê rất mơ hồ, không có quy định hay thủ tục cụ thể để công dân có cơ hội bảo vệ ý kiến của mình trong một quy trình công bằng và minh bạch.

Tước đi quyền sử dụng internet khi nhà cung cấp dịch vụ mạng phải không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet và các dịch vụ gia tăng cho tổ chức, cá nhân đăng tải lên mạng một số loại thông tin có nội dung xấu theo luật. Như vậy, chỉ cần cơ quan quản lý cho rằng một tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin bị cho là “xấu”, “độc”, thì đã có thể bị tước đi quyền sử dụng internet, trong khi đây là quyền cơ bản của con người trong thế giới hiện đại và không thể bị tước bỏ.

Những điều khoản như thế rõ ràng là trái với Hiến pháp của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hơn thế nữa, Dự thảo Luật còn tạo nguy cơ tác hại đến môi trường kinh doanh, đầu tư, làm suy giảm sự phát triển kinh tế, không nhất quán với các cam kết thương mại quốc tế của Việt Nam.

Kết luận

Vì những lý do trên, chúng tôi kiến nghị các vị Đại biểu Quốc hội

1.     Không thông qua Dự thảo Luật An ninh mạng lần này;

2.     Và đề nghị Chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng một Dự thảo Luật An ninh mạng mới theo hướng đảm bảo an ninh trên mạng một cách hợp lý, mà không kiểm soát vô lý và xâm phạm các quyền của người dân và tác hại đến sự phát triển kinh tế.

Chúng tôi tin rằng các Đại biểu Quốc hội, với tư cách là người đại diện của nhân dân, sẽ lắng nghe ý kiến từ người dân để có thể có được một Luật An ninh mạng đúng đắn, phù hợp lợi ích của đất nước, của nhân dân, theo đúng chuẩn mực quốc tế trong thời đại công nghệ 4.0

Petition to urge Vietnam’s Parliament not to approve Bill on Cyber Security

To: Chairwoman Nguyen Thi Kim Ngan of Vietnam’s National Assembly and its members

We, Vietnamese citizens living in the country and abroad, urge all the members of the country’s highest legislative body, the National Assembly, not to approve the draft Law on Cyber ​​Security which is scheduled on June 12, 2018.

We find that the proposed provisions of the draft Law on Cyber ​​Security do not contain reasonable methods to ensure online security of the State and the people. Instead, the draft law has the potential to violate the basic rights of citizens, as follows:

Infringes people’s privacy and confidentiality, as the bill requires Internet Service Providers to verify users’ personal information and provide this information to authorities upon request without being approved by courts. As such, the law enforcement agencies shall have the right to request supply of user’s information at any time, without the need to prove that the individual has violated any law. This poses a major risk of infringing individual privacy. Meanwhile, the rule of law states that the deprivation of freedom of an individual must be decided by the court only, even if the individual is guilty.

The draft aims to limit the freedom of expression when it requests Internet Service Providers delete information posted online if the information is identified as “bad” or “malicious”, as well as request Internet Service Providers to keep traces of Internet users and hand them over to authorities. Meanwhile, “bad information” is weakly defined and there are no specific rules or procedures which citizens can use to defend their opinions in transparent and fair procedures.

The bill states that Internet Service Providers are requested not to provide or stop providing telecommunication, Internet services and value-added services to organizations and individuals that publish information with “bad” content. So when regulators determine that an organization or individual is publishing information deemed “bad” or “malicious,” the organization or the individual will be deprived the right to use the Internet, which is one of the basic human rights in the modern world and cannot be deprived.

Conclusion

For the above reasons, we urge all the members of Vietnam’s National Assembly

1. Not approve this draft Law on Cyber ​​Security;

2. Request the Government and related agencies to build a new Law on Cyber ​​Security which can ensure security of the Internet in a reasonable manner without infringing upon the rights of the people.

We believe that the legislators, in their capacity as representatives of the people, will listen to people’s opinions when debating and approving a law which would violate the people’s rights and affect citizens’ freedom.

Pétition pour exhorter le Parlement vietnamien à ne pas approuver le projet de loi sur la cybersécurité

A: Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam et ses membres

Nous, citoyens vietnamiens vivant dans le pays et à l’étranger, exhortons tous les membres de la plus haute instance législative du pays, l’Assemblée nationale, à ne pas approuver le projet de loi sur la cybersécurité qui est programmé le 12 juin 2018.

Nous constatons que les dispositions proposées par le projet de loi sur la cybersécurité ne contiennent pas de méthodes acceptables afin d’assurer la sécurité en ligne de l’État et du peuple. Au lieu de cela, le projet de loi possède des potentialités pour violer les droits fondamentaux des citoyens, comme suit :

Violation de la vie privée des personnes et de la confidentialité, car le projet de loi oblige les fournisseurs de services Internet à vérifier les renseignements personnels des utilisateurs et à fournir cette information aux autorités sur demande sans être validé par les tribunaux. En tant que tel, les organismes d’application de la loi ont le droit de demander la délivrance de l’information de l’utilisateur à tout moment, sans la nécessité de prouver que l’individu a violé la loi. Cela pose un risque majeur d’atteinte à la vie privée des particuliers. Pendant ce temps, la règle de droit stipule que la privation de liberté d’un individu doit être décidée par le tribunal seulement, même si l’individu est coupable.

Le projet vise à limiter la liberté d’expression lorsqu’il demande aux fournisseurs de services Internet de supprimer les informations postées en ligne si l’information est identifiée comme “mauvaise” ou “malveillante”, et de demander aux fournisseurs de services Internet de garder les traces des utilisateurs. De les remettre aux autorités. Pendant ce temps, les «mauvaises informations» sont insuffisamment définies et il n’existe pas de règles ou de procédures spécifiques que les citoyens peuvent utiliser pour défendre leurs opinions dans des procédures transparentes et équitables.

Le projet de loi stipule que les fournisseurs de services Internet sont priés de ne pas fournir ou cesser de fournir des services de télécommunication, des services Internet et des « services à valeur ajoutée » aux organisations et aux individus qui publient des informations avec un contenu «mauvais». Ainsi, lorsque les régulateurs déterminent qu’une organisation ou un individu publie des informations jugées «mauvaises» ou «malveillantes», l’organisation ou l’individu sera privé du droit d’utiliser Internet, Internet qui fait parti des droits de l’homme fondamentaux dans le monde moderne et personne ne peut en être privé.

Conclusion

Pour toutes ces raisons, nous exhortons tous les membres de l’Assemblée nationale du Vietnam

1. N’approuvez pas ce projet de loi sur la cybersécurité;

2. Demandez au gouvernement et aux agences concernées d’élaborer une nouvelle loi sur la cybersécurité qui puisse assurer la sécurité d’Internet de manière raisonnable sans empiéter sur les droits de la population.

Nous croyons que les législateurs, en leur qualité de représentants du peuple, écouteront les opinions des gens lorsqu’ils débattront et approuveront une loi qui violerait les droits du peuple et affecterait la liberté des citoyens.

Danh sách ký tên Kiến nghị Quốc hội không thông qua luật An ninh Mạng (đợt 1, đến 22giờ ngày 9/6/2018)

7 tổ chức, 376 cá nhân

Tổ chức:

1. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam. Đại diện: Nguyên Ngọc

2. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Lê Thân

3. Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Nguyễn Quang A

4. Mạng Bauxite Việt Nam. Đại diện: Phạm Xuân Yêm

5. Khối Tự do Dân chủ 8406 ký tên. Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải và Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.

6. Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Nguyễn Hữu Giải và Linh mục Nguyễn Công Bình.

7. Đom Đóm – Trung Tâm Âm Nhạc và Nghệ Thuật Thể Nghiệm. Đại diện: Kim Ngọc

Cá nhân:

1. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An

2. Lê Thân, Cựu tù nhân chính trị Côn Đảo, cựu Tổng Giám đốc Công ty DRI Đà Lạt, cư trú tại Nha Trang

3. Nguyễn Quang A, TS Tin học, Hà Nội (đã ký trên change.org)

4. Hoàng Hưng, nhà thơ, Sài Gòn (đã ký trên change.org)

5. Phạm Xuân Yêm, GS Vật lý, Paris

6. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội

7. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội

8. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia

9. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu xã hội, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt (đã ký trên change.org)

10. Ý Nhi, nhà thơ, Sài Gòn (đã ký trên change.org)

11. Trần Minh Thảo, nhà văn, Lâm Đồng (đã ký trên change.org)

12. Trần Thanh Vân, KTS, Hà Nội

13. Trần Tiến Đức, nhà báo độc lập, đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà Nội (đã ký trên change.org)

14. Nguyễn Đông Yên, GS Toán, Hà Nội

15. Nguyễn Xuân Diện, TS Hán Nôm, Hà Nội

16. Phạm Toàn, nhà giáo dục, Hà Nội

17. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, Hà Nội

18. Phạm Anh Tuấn, dịch giả, Hà Nội

19. Võ Ngọc Ánh, cựu phóng viên Saigon Times Group, hiện sinh sống tại Tacoma, Washington, Hoa Kỳ

20. Dương Đình Giao, nhà giáo, Hà Nội

21. Trần Tiến Dũng, nhà thơ, Sài Gòn

22.‪ Nguyễn Viện, nhà văn, Saigon

23. Huỳnh Kim Báu, nguyên TTK Hội Trí thức Yêu nước TP HCM

‪24. Trần Hậu, cán bộ hưu trí, Hà Nội

25. Hoàng Giáp Tôn, Perth, WA, Hoa Kỳ

26. Phan Trọng Văn, hoạ sĩ, Sài Gòn

27. Bửu Nam (Trần Hoàng Phố), PGS-TS Ngữ văn, Huế

28. Vương Trung Hiếu, viết sách báo tự do, Cần Thơ

29. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, Sài Gòn

30. Trần Ngọc Vương, GSTS Ngữ văn, Hà Nội

31. Văn Công Mỹ, Saigon

32. Trần Kỳ Trung, nhà văn, Hội An

33. Angela Nguyen, S.E. Fremont, California USA

34. Trần Quốc Trọng, đạo diễn điện ảnh, Hà Nội

35. Phạm Thanh Sơn, Hà Nội

36. Lê Anh Hùng, nhà báo độc lập, Hà Nội

37. Nguyễn Vũ Bình, nhà báo, Hà Nội

38. Đỗ Thái Bình, Kỹ sư đóng tàu, Phó Chủ tịch Hội KHKT CN Tàu thủy VN, Ủy viên Ban CH Hội Biển Tp. HCM

39. Nguyễn Đắc Xuân, nhà nghiên cứu văn hoá, 3/7 Nguyễn Công Trứ, Huế

40. Nguyễn Sĩ Ninh, sinh viên, Hải Phòng

41. Bùi Mai Hạnh, nhà báo tự do, Melbourne, Australia

42. Nguyễn Bá Dũng, hưu trí, Hà Nội

43. Nguyễn Thị Hà, 96 Yên Lã, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

44.‪ Nguyễn Xuân Sơn, nhạc sỹ, Hà Nội

45. Qúy Nguyễn, Business Owner, Fort Worth, TX

‪46. Giáng Vân, nhà thơ, Hà Nội

47. Sue Nguyen, công dân, Sài Gòn

48. ‪Nam Dao NM Hung, GSTS Kinh tế, nhà văn, Quebec, Canada

49. ‪Doãn Hoàng Kiên, nghệ sĩ thị giác, Hà Nội

50. Đỗ Trọng Khơi, nhà thơ, Thái Bình

51. Nguyễn Văn Học, phóng viên báo chí, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

52. Hoàng Thị Hà, hưu trí, Thanh Xuân, Hà Nội

53.‪ Thiếu Khanh, nhà thơ, dịch giả, Sài Gòn

54.‪ Nguyễn Trọng Chức, nhà báo tự do, Sài Gòn

55.‪ Nguyễn Hoàng Phi, lao động tự do, Hải Phòng

56.‪ Hồ Minh Tâm, KTS, Sài Gòn-Hà Nội

56. Mai Sơn, viết văn – dịch thuật, Sài Gòn

57. Tiết Hùng Thái (Dịch giả Hiếu Tân), Vũng Tàu

‪58. Lê Vi, hoạ sĩ, Đà Nẵng

59. Hà Sĩ Phu (Nguyễn Xuân Tụ), TS Sinh học, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt

60. Nguyễn Thị Khánh Trâm, hưu trí, TP HCM

61. Hà Quang Vinh, hưu trí, Q.11 TP HCM

62. Bùi Thế Hùng, Hà Nội

63. Huỳnh Lê Nhật Tấn, Đà Nẵng

64. Nguyễn Văn Trung, Hà Nội

65. Hồ Bích Đào, hưu trí, TPHCM

66. Đinh Văn Long, nghề tự do, Hà Nội

67. Đặng Minh Liên, nhà nghiên cứu và sáng tác phim, hưu trí, Hà Nội

68. Bùi Hiền, nhà thơ, Canada

69. Nguyễn Duy, nhà thơ, Sài Gòn

70. Hà Văn Thùy, nhà văn, Sài Gòn

71. Phạm Xuân Nguyên, nhà nghiên cứu văn học, Hà Nội

72. Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hà Nội

73. Nguyễn Khắc Mai, hưu trí, Hà nội

74. Vũ Nhật Khải, PGS TS, Hà nội

75. Huỳnh Nhật Hải, hưu trí, Dalat,

76. Huỳnh Nhật Tấn, hưu trí, Dalat

77. Nguyễn Đình Cống, Giáo sư ĐHXD, Hà Nội

78. Kiều Quốc Việt, Kỹ sư xây dựng, Phú Quốc

79. Trịnh Quốc Việt, Kỹ sư, Hà nội

80. Võ Bá Linh, hưu trí, Sài gòn

81. Nguyễn Hà Long, làm nông, Vị Xuyên Hà GIang

82. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, nhà giáo, nhà văn, Hoa Kỳ

83. Nguyễn Cường, Kỹ sư, Hà Nội

84. Lại Nguyên Ân, nhà nghiên cứu văn học, Hà Nội

85. Lê Phú Khải, nhà báo, Sài Gòn

86. Hà Dương Tường, nhà giáo về hưu, Pháp

87. Đồng Chuông Tử, nhà thơ, Bình Thuận

‪88. Phạm Lưu Vũ, nhà văn, Hà Nội

89. Đoàn Khắc Xuyên, nhà báo, Sài Gòn

90. Vũ Thư Hiên, viết văn, Pháp

‪91. Huỳnh Văn Hoa, nhà báo, dịch giả, Saigon

92. Nguyễn Tấn Cứ, nhà thơ, Sài Gòn

93. Phan Nguyên, họa sĩ, Sài Gòn

94. Trần Anh, làm thơ, Nha Trang

95. Đỗ Hoàng Diệu, nội trợ & viết văn, Hoa Kỳ

96. Tuấn Khanh, nhạc sĩ, Sài Gòn.

97. Mai Văn Tuất (Văn Ngọc Trà), California, Hoa Kỳ

98. Đỗ Trung Quân, nhà thơ, Sài Gòn

99.‪ Trần Hồ Dũng, nhà giáo, Sài Gòn

100. Đặng Văn Lập Kiến trúc sư về hưu

101. Vũ Hồng Ánh, nghệ sĩ cello, Sài Gòn

102. Trần Thị Trường, nhà văn, Hà Nội

103. ‪Đinh văn Hương, Bác sĩ, Sài Gòn

104. ‪Trịnh Quốc Việt, Hà Nội

105. Lê công bằng, Q.8, sài Gòn

‪106. Bùi Thanh Thám, Sài Gòn

107. Trần Hoàng Minh, truyền thông, Sài Gòn

108. ‪Dương Trọng Chiến, Hà Nội

109. ‪Huỳnh Tấn Đạt, Vũng Tàu

110. ‪Huỳnh Lê Thanh Tâm, quận 9, Tp. HCM

111. Đinh Trần, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

112. Cao Thanh Nam, An Giang

113. Tạ Kim Mai, hưu trí, Nha Trang, Khánh Hòa

114. ‪Nguyễn Long, Hà Nội

115. ‪Lê Văn Hải, Kĩ sư, Đà Nẵng

116. ‪Trần Ngọc Vũ, Sài Gòn

117. Ngô Quang Hòa, Gò Vấp, Sài Gòn

118. Lê Hữu Nam, nhà văn, Sài Gòn

119. ‪Qui Cong Le, Sydney

120. ‪Dương Tấn Phước, Sài Gòn

121. Anthony Nguyễn, Hoa Kỳ

122. Nguyễn Trọng Tùng, Thanh Hoá

123. Trần thị Thạch Hà, Mississauga Ontario, Canada

124. Duong Uyen, Toronto, Canada

125. Châu Quang Phước, biên kịch, Sài Gòn

126. Lưu Văn Tân, Bình Thạnh, Sài Gòn

127. ‪Đinh Huỳnh Hiếu Nghĩa, Sài Gòn

128. Hien Tran, California, Hoa Kỳ

129. Nguyễn Ngọc Hân, Sài Gòn

‪130. Lê Quang Hoàng, giảng viên, Huế

‪131. Tạ Quang Linh, Sài Gòn

132. Nguyễn Quốc Trung. giảng viên, Sài Gòn

133. Hà Vũ, Sài Gòn

‪134. Nguyễn Thị Hà, Hà Nội

‪135. Vũ Minh Tú, Hà Nội

136. ‪Lê Văn Thành, Đà Nẵng

‪137. Phạm Hữu Thắng, giáo viên, Saigon

138. ‪Ngân Mai, Melbourne

139. ‪Nguyễn Thành, Sài Gòn

140.‪ Văn Thị Thuỷ, cựu giáo viên, Bình Thuận

‪141. Văn Thị Khinh, kinh doanh, Bình Thuận

142. ‪Phan Quang Thành, Sài Gòn

143.‪ Trần Huy Quang, nhà văn, Hanoi

144. Nguyễn Thụy Sơn, Đà Nẵng

145. Lê Quốc Bảo, nhân viên văn phòng, Sài Gòn

146. ‪Trần Văn Hoàng, Trảng Bom, Đồng Nai

147. ‪Anh Tran, Sài Gòn

148. ‪Phan Nguyễn Hoàng Nhơn, kinh doanh, Sài Gòn

‪149. Hoàng Minh, truyền thông, Sài Gòn

150. Hồ Thúy Ngân, Hội An, Quảng Nam

151. ‪Nguyễn Thị Hoài Thu, Nghệ An

152. ‪Hoang Vũ Trang Thuỳ, buôn bán, Sài Gòn

153. Ngô Văn Hoành, Quảng Trị

‪154. Đặng Anh Tuấn, họa sỹ, Hà nội

155. Võ Xuân Tòng, Hội viên Hội nhà văn, Hà Nội

‪156. Trần Bích thủy, giáo viên, Hà nội

‪157. Ngô Phương Anh, nội trợ, Đà Lạt

158. ‪Nguyễn Cường, Kỹ sư

‪159. Vũ Đức Cường, Bình Giang, Hải Dương

160. Lê Vĩnh Trương, kinh doanh, Sài Gòn

161.‪ Lê Văn Anh, Kỹ sư, Hà Nội

162. Nguyễn Hữu Thao, Sofia Bulgaria

163. ‪Ngô Đức Thao, Hà Tĩnh

164. ‪Nguyen Van Luong, Saigon

‪165. Vũ Anh Đào, Đài Bắc, Taiwan

166. Mai Thanh Sơn, TS, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ

167. Lý Đợi, nhà thơ, Sài Gòn

168. Trần Đình Sử, GS TS Ngữ văn, Hà Nội

167. Nguyễn Thanh Hải, công dân, Sài Gòn

168.‪ Nguyễn Hoàng Ánh, Hà Nội

169.‪Trần Quang Diệu, Bình Định

170. ‪Đinh Ngọc Hoa, nhà giáo, Sài Gòn

171. Nguyễn Thanh Ngân, TP HCM

‪172. Trần Thị Ngọc Sương, Sài Gòn

173. Hồ Thị Ảnh Nguyệt, Quảng Ngãi

174. Đinh Thị Bích Ngọc, Sài Gòn

‪175. Nguyễn Hương Lan, Hà Nội

176. Lê Anh Hoài, nhà văn, Hà Nội

177. Vũ Thị Sam, Hà Nội

178. Vũ Cường, Hà Nội

178. ‪Nguyễn Thị Lan, kinh doanh, Mộc Châu, Sơn La

178. Nguyễn Duy Việt, Quảng Ngãi

‪179. Mã Lam, nhà thơ, Sài Gòn

180. Lê Nguyễn Hoàng, nhân viên bán hàng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

‪181. Phạm Quốc Thắng, Kiến trúc sư, Sài Gòn

182. Vũ Ngọc Trâm, Hà Nội

‪183. Nguyễn Huy Thông, nhân viên văn phòng, Sài Gòn

184. Nguyễn Trinh Thi, nhà làm phim, Hà Nội

185. ‪Vũ Cường, Hà Nội

‪186. Nguyễn Thị Kim Liên, kinh doanh, TP Hồ Chí Minh

‪187. Lê Minh Thuận, nhà sưu tầm sách xưa, TP HCM

‪188. Trần Bích, TP HCM

‪189. Đoàn Thanh Giang, dân oan tỉnh Đồng Nai

‪190. Ngô văn Hiền, Kỹ sư xd, Sài Gòn

‪191. Nguyễn Hùng Lân, họa sĩ, Sài Gòn

192. Nguyễn Xuân Lưu, viết nhạc, Saigon

‪193. Phan Gia Thành, buôn bán, Sài Gòn

194. Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nha Trang, Khánh Hòa

195. ‪Hà Oanh, cựu phóng viên báo Hà Nội mới

196. ‪Lê Văn Trường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

‪197. Nguyễn Thị Hường, Đà Nẵng

‪198. Duc Hanh Nguyen, Kỹ sư, Hà Nội

199. Hoàng Ngọc Tú, nghệ sĩ, Sài Gòn

200. Thạch Trung Tuệ Nguyên, biên tập tạp san Tagalau người Chàm Ninh Thuận

201. Đỗ Thị Kim Ngân, hưu trí ở khu tập thể Văn Chương, Hà Nội

‪202. Huỳnh Thị Thu Đông, kinh doanh, Quảng Nam

‪203. Nguyễn Thị Tâm, Hải phòng

‪204. Vũ Kim Thanh, nhà thơ, Anh quốc

‪205. Lê Thị Hằng (nhà thơ Lê Ngân Hằng) nhà nghiên cứu ngôn ngữ xã hội học, nhà văn ( Gđ Eva Lời Vàng) Hà Nội

206. Nguyễn Hồ Ái Thanh, Đà Nẵng

207. Trần Xuân Chung, kinh doanh, Bình Dương

208. Nguyễn Lê Thuỳ Dương, Kỹ sư, Sài Gòn

209. Kim Ngọc, nhạc sĩ, Hà Nội

210. Nguyễn Mạnh Khoa, Sài Gòn

211. Nam Tran, Pleiku Gia Lai

212. Như Quỳnh de Prelle, nhà thơ, nhà làm phim, Bỉ (đã ký trên change.org)

213. Đỗ Hữu Đức, Dược sĩ, Hà Nội.

214. Kim Anh Hoàng, cán bộ hưu trí, Ba Đình, Hà Nội

215. Lâm Thanh Phan, Q. 10, Tp HCM.

216. Hoang Thanh Tung, hưu trí, Hà Nội

217. Phạm Duy Hiển, dịch giả, Vũng Tầu

218. Ngô Đức Thao, Hà Tĩnh

219. Đào TIến Thi, nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, nguyên ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội

220. Nguyen Van Luong, Sài Gòn

221. Nguyễn Kim Thái, hưu trí, Quảng Ninh

222. Đinh Ngọc Hoa, nhà giáo Sài Gòn

223. Thi Ngan Thanh Bui, nội trợ, Cần Thơ

224. Nguyễn Linh Đan, tự do, Sài Gòn

225.  Nguyễn Thành Kiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

226. Nguyễn Thị Lệ Thuỷ, dân đen Sài Gòn

227. Trương Hoài Thu, giáo viên, Hà Nội

228. Nguyễn Duyên, Hải Phòng

229. Nguyễn Thực, giáo viên, Hà Nội

230. Phạm Hương, gíao viên hưu trí, Sài Gòn

231. Lê Văn Cát, Kỹ sư về hưu, CHLB Đức.

232. Đoàn Ngọc Thắng, Sài Gòn

233. Nguyễn Văn Phi, sinh viên, Hà Nội

234. Dương Văn Minh, Giám đốc công ty phát triển công nghệ, Thanh Xuân, Hà Nội

235. Lê Nam Phùng, sinh viên, Hà Tĩnh

236. Phan Cao Thiện, lao động tự do, Quảng Trạch, Quảng Bình

237. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Đà Lạt

238. Nguyễn Đức Long, lao động tự do, Ba Đình, Hà Nội

239. Nguyễn Hồng Anh, Thạc sĩ, TP.HCM

240. Lê Quang Pháp, Kỹ sư xd, Hà Nội

241. Vũ Trọng Khải, PGS.TS, chuyên gia độc lập về chính  sách nông nghiệp, TP HCM

242.Tô Lê Sơn, Kỹ sư, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

243. Thuỳ Linh, nhà văn, Hà Nội

244. ‪Đào Đình Tân, nghề nghiệp tự do, Ninh Giang, Hải Dương

‪246. Khưu Tuyết Hương, Cần Thơ

247. Phạm Trần Khoa, Sài Gòn

‪248. Nguyễn Ngọc Anh, phố Huế, Hà Nội

‪249. Vương thị Chinh (đã ký trên change.org)

‪250. Phạm Quang Vũ (đã ký trên change.org)

251. Lê Anh Tuấn, Hải Phòng (đã ký trên change.org)

252. Nguyễn Đức Lão, Lâm Đồng (đã ký trên change.org)

253. Nguyễn Bảo Huy, kinh doanh tự do, Sài Gòn

254.  Phạm Kỳ Đăng, làm thơ, viết báo, dịch thuật, sống tại Berlin, CHLB Đức

255. Nguyễn Thị Phụng, phó thường dân, Q. 11 Tp. HCM

256. Trương Nhật Tín, thất nghiệp & làm thơ, cư trú ở Daklak

257. Nguyễn Đức Thủy, cựu chiến binh, Điện Biên

258. Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ – nhạc sĩ, Hà Nội

259. Nguyễn thị Bình, công dân Việt Nam, sống tại CHLB Đức

260. Nguyễn Thái Bình, Kỹ sư cầu đường về hưu, ở Ban Mê Thuột

261. Lê Minh Đức, Hà Nội

262. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội

263. Nguyễn Thị Bích Tuyết, TS Hoá học, Biên Hoà

264. Nguyễn Xuân Giang, Hà Nội

265. Nguyễn Anh Tuấn, Hà Nội

266. Trần Hải, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

267. Nguyễn Đắc Diên, Bác sĩ Nha khoa, Tp HCM

268. Đặng Bích Phương, hưu trí, Hà Nội.

269. Lê Quang Huy, cựu giáo chức, Sài Gòn

270. Trần Thị Hường, CHLB Đức

271. Oanh Bùi, giáo viên hưu, Sài Gòn

272. Đỗ Như Ly, hưu trí, Tp. HCM

273. Trần Trung Thực, Bắc Giang

274. Lê Tuấn Huy, TP HCM

275. Lê Doãn Cường, Kỹ sư, TPHCM

276. Phan Thành Vinh, Bình Định

277. Lưu Hoài Anh, hưu trí, Hà Nội

278. Đào Minh Đức, Kỹ sư tài chính, tiền tệ, Quận 7, TP.HCM

279. Nguyễn văn Lịch, hưu trí, Hà Nội

280. Nguyễn Văn Lịch, hưu trí, Hà Nội

281. Anh Dương, Hải Phòng

282. Nguyễn Trí Dũng, Hà Nội

283. Đặng Văn Sinh, viết văn, Chí Linh, Hải Dương

284. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang

285. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn, Đà Lạt

286. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, Sài Gòn

287. Đào Đình Tân, nghề nghiệp tự do, Ninh Giang, Hải Dương

288. Khưu Tuyết Hương, Cần Thơ

289. Nguyễn Hữu Lâm, giáo viên, Quảng Nam

290. Lê ngoc Hòa, dân thường, Sài Gòn

291. Nguyễn Hải Ngọc, quận 6, Sài Gòn

292. Huy Nguyen, Sài Gòn

293. Song Chi, đạo diễn điện ảnh, Na Uy (đã ký trên change.org)

294. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), nhà báo tự do, Sài Gòn

295. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, Sài Gòn

296. Nguyễn Anh Minh Đăng, Giảng viên, Sài Gòn

297. Nguyễn Quang Lập, nhà văn, Sài Gòn

298. Nguyễn Viết Thắng, hoạ sĩ, Hải Phòng

299. Phạm Mai Hiền, Hà Nội

300. Nguyễn Bích Liên, Việt Trì, Phú Thọ

301. Khương Hữu Tiến, KTS, Vũng Tầu

302. Lê Diễn, Đà Nẵng

303. Nguyễn Khắc Bình, Kỹ sư, Hà Nội

304. Ngô Thanh Tú, Cam Ranh, Khánh Hòa

305. Bùi Thanh Hiếu, blogger, Berlin, Germany

306. Lâm Ái, nội trợ, quận Bình Thạnh, TP HCM

307. Trần Duy Nghĩa, hưu trí, Paris, France

308. Đinh Văn Lương, Ba Đình, Hà Nội

309. Phan Thị Hoàng Oanh, TS Hoá, Sài Gòn

310. Đỗ Thương Việt, Sài Gòn

311.Trần Thế Hải, lao động tự do, Tiền Giang

312. Phùng Mạnh Cường, Kỹ sư cơ khí, Berlin, CHLB Đức

313. Nguyễn Thị Hồng Loan, Sài Gòn

314. Lê Minh Hằng, Hà Nội

315. Nguyễn Thế Thanh, cán bộ hưu trí, TPHCM

316. Nguyễn Lân Thắng, Hà Nội

317. Phan Minh Trí, giáo viên trường THPT Tân Hiệp

318. Lê Công Lý, làm việc tự do, Tiền Giang

319. Lê Hữu Chính, Toronto Canada

320. Tư Đồ Tuệ, Ontario, Canada

321. Ngô Đức Thạnh, thường dân, Biên Hòa Đồng Nai

322. Tran Van Nhi, lái xe, Q.7, Sài Gòn

323. Trịnh Đình Hòa, hưu trí, Đống Đa, Hà Nội

324. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS, giảng viên TPHCM

325. Nguyễn Hữu Thông, nghiên cứu viên Phân viện VHNTQGVN tại Huế

326. Trần Song Hào, CCB, hưu trí, Nha Trang, Khánh Hoà

327. Vũ Thạch, Kỹ sư, Sài Gòn

328. Ngô Thị Thứ, giáo viên nghỉ hưu, Sài Gòn

329. Trần Công Thành, Thái Nguyên

330. Trần Rạng, giáo viên hưu trí, Sài Gòn

331. Đinh Đức Long, Ts. Bs., Sài Gòn

332. Nguyễn Thị Minh Châu, nghiên cứu âm nhạc, Hội Nhạc sĩ VN

333. Phạm Xuân Vinh, lao động tự do, Hải Dương

334. Văn Lượng, Hải Phòng

335. Dương Đức Linh, cựu sinh viên Xã hội học, Bình Định

336. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, giáo viên, Đà Nẵng

‪337. Van Huong Paillet‪ (đã ký trên mạng change.org)

338. Roark Nguyen (đã ký trên mạng change.org)

339.‪ Mai Thach Sơn, phó thường dân, Hải Phòng

‪340. Thiều Công Bình, họa sĩ, sống tại Tân Bình, Sài Gòn

‪341. Hoang Oanh Hoang, Thạc sĩ, giảng viên đại học, Sài Gòn

‪342. Nguyên Chí Thành, Q.3, TP HCM

‪343. Nguyễn Thị Giang Nam, buôn bán, Thanh Hóa

‪344. Nguyễn Anh Tuấn, Hà Nội

345. Vũ Đức Thắng, Tân Bình, TP HCM

346. Tạ Thu Phong, Hà Nội

347. ‪Trần hữu khả, cựu chiến binh, Đà Nẵng

‪348. Lê Thị Anh Nga, Phú Yên

349. Thân Hoàng Đức, nông dân, Bắc Giang

350. Kha Lương Ngãi, cựu Phó TBT báo Sài Gòn Giải phóng (đã ký trên change.org)

351. Nguyễn Văn Tạc, giáo học hưu trí, Hà Nội

352. Nông Văn Đồng, Kỹ sư xây dựng, Cao Bằng

352. Trần Trọng Anh, nhân viên văn phòng, Tập thể THCS Cảnh Sát, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

353. Ngô Văn Trung, sinh viên, Hải Phòng

354. Nguyễn Đức Toàn, chủ doanh nghiệp, TP HCM

355. Hà Dương Tuấn, Kỹ sư, Pháp

356. Bùi Quang Minh, công dân, Hà Nội

357. Trần Hữu Khánh, hưu trí, Sài Gòn

358. Vũ Văn Mạnh, giáo viên, Thái Bình

359. Nguyễn Thành Luân, Kỹ sư xây dựng, Hà Nội

360. Lê Văn Sơn, Kỹ sư, TPHCM

361. Đức Kiên, nội trợ, Ba Đình, Hà Nội

362. Phạm Xuân Hoà, Kỹ sư Xây dựng, Hà Đông, Hà Nội

363.Phan Thanh Minh, lái xe, Phú Ninh, Quảng Nam

364. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Hội An

365. Trần Hữu Hiền, Kỹ sư xây dựng, Bắc Giang

366. Nguyễn Xuân Hùng, giáo viên Đại học Bách khoa Hà Nội

367. Vũ Ngọc Quỳnh, nhân viên văn phòng thời vụ, quận 3, Tp.HCM.

368. 66. Đỗ Cao Minh, chạy xe, quận 3, Tp. HCM

369. Đinh Văn Huỳnh, nhân viên giao hàng, quận 3, Tp. HCM

370. Đoàn thị thu Hương, TP HCM

371. Trần Văn Bang, Kỹ sư, Sài Gòn

372. Phan Đình Hiệp, Bác sĩ, Melbourne, Australia

373. Nguyễn Kim, Hà Nội

374. Nguyễn Thị Kiều My, Nhân viên bán hàng, quận 3, Tp. HCM

375. Nguyễn Thị Bạch Ngọc, nội trợ, quận 3, Tp.HCM

376. Nguyễn Hoàng Vân, Q. 11, Sài Gòn

Quí vị ký tên xin ghi rõ họ tên, nghề nghiệp/chức danh (nếu có), nơi cư trú (tỉnh/thành phố, quốc gia), gửi về email: hoanluatanninhmang@gmail.com

This entry was posted in an ninh mạng, Dân chủ, Lên Tiếng, luật pháp, Nhân Quyền, Pháp Luật, quốc hội, Xã hội dân sự, độc tài. Bookmark the permalink.

Comments are closed.