Thông báo của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh

THÔNG BÁO

 

Về việc Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh chấm

dứt hoạt động

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh mang tên nhà văn hóa lỗi lạc Phan Châu Trinh là một tổ chức phi chính phủ, được nhiều nhà trí thức tâm huyết thành lập từ năm 2007 (lúc đầu mang tên Quỹ Dịch Thuật Phan Châu Trinh) với sứ mệnh góp phần phục hưng, du nhập, khởi phát, giữ gìn và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm phục vụ công cuộc canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21.

Qua 11 năm hoạt động, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã luôn trung thành với sứ mệnh nói trên. Nhiều tác phẩm tinh hoa của văn hóa thế giới đã được giới thiệu, hàng loạt các buổi thuyết trình, hội thảo đã được tổ chức. Đáng kể nhất là nỗ lực giữ gìn và lan tỏa những giá trị tinh hoa qua Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh hàng năm, vinh danh nhiều danh nhân văn hóa Việt Nam trong thời hiện đại, trân trọng tuyên dương gần một trăm nhà trí thức, học giả, các nhóm nghiên cứu ở trong và ngoài nước trong các hạng mục của giải thưởng gồm dịch thuật, nghiên cứu, sự nghiệp văn hóa-giáo dục và Việt Nam học.

Chính tầm vóc và uy tín học thuật của nhiều người nhận giải đã làm nên danh giá của Giải thưởng và tạo nên tác động rộng rãi và tích cực trong xã hội.

11 năm hoạt động cho phép Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh vui mừng trước những thành quả bước đầu ấy trong việc khởi phát tinh thần “hưng dân trí, chấn dân khí”. Nay do một số điều kiện khách quan, chúng tôi xin trân trọng thông báo chấm dứt mọi hoạt động của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh kể từ ngày công bố Thông báo này.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và đóng góp đầy tâm huyết của các vị trong Hội đồng khoa học, của đông đảo các cảm tình viên của Quỹ.

Tôi hy vọng, việc nâng cao nền tảng tri thức và canh tân văn hóa nước nhà để hòa nhập vào dòng chảy văn minh và tiến bộ của nhân loại là một yêu cầu tất yếu của lịch sử và, bằng nhiều hình thức và nỗ lực khác nhau, nhất định sẽ được tiếp tục và đạt được kết quả tốt đẹp./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2019

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bình (đã ký)

This entry was posted in Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh, Thông báo. Bookmark the permalink.

Comments are closed.