30/08/2010
Trang Đầu »

YKiênNho_1

Hình 1:  TÌNH YÊU của CAND với Đảng,  chỉ biết còn Đảng còn mình !