15/02/2015
Trang Đầu » Thư bạn đọc

Độc giả xin đối

Quang Hùng (Canada)

Xin phép đối câu đối số 9 của Ông Hà sĩ Phu:

“Thù địch” phần đông là tử tế 

“Bạn vàng” chí ít cũng gian manh (*)

 

(*) Là bạn 16 chữ vàng.

Q.H.

Tác giả gửi BVN