16/03/2016
Trang Đầu »

image001

image001

Ng°Ýi dân sÑng g§n khu vñc Nhà máy bôxít Tân Rai ph£i dùng máy lÍc n°Ûc gi¿ng à n¥u n ¢nh: M.VINH