Nhiều hộ không dám dùng nước giếng quanh khu bôxít Tân Rai  

image001

image001

Ng°Ýi dân sÑng g§n khu vñc Nhà máy bôxít Tân Rai ph£i dùng máy lÍc n°Ûc gi¿ng à n¥u n ¢nh: M.VINH

Bookmark the permalink.

Comments are closed.