19/09/2017
Trang Đầu » Đảng CSVN

“Đơn hàng” của Thủ tướng: Tìm cơ sở lí luận, thực tiễn của Chính phủ kiến tạo

Quý Hiên

Lâu nay hô hào xây dựng “chính phủ kiến tạo”, giờ mới đưa “đơn hàng” tìm cơ sở lí luận, thực tiễn của việc này, đúng là đã đi ngược quy luật thì nói gì, làm gì cũng ngược. Ngược chứ không phải ngoẹo.

Bauxite Việt Nam

Dự lễ khai giảng sáng nay, 5-9-2017 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý học viện cần cần tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế với tư cách là trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng, không chỉ có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí cho hệ thống chính trị, mà đồng thời còn là trung tâm nghiên cứu quốc gia về lí luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị và một số ngành khoa học xã hội nhân văn khác. “Các hoạt động của học viện về đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn đường lối, chính sách của học viện phải thể hiện rõ vị thế đó” – Thủ tướng nhắn nhủ.

Thủ tướng đồng thời đề nghị chương trình giảng dạy của học viện phải gắn liền với yêu cầu kĩ năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng; chống suy thoái, chuyển hóa … Theo Thủ tướng, hiện Chính phủ đang tập trung xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí nên học viện cần đưa các nội dung này vào chương trình đào tạo. “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang đặt ra những vấn đề mới, rất lớn trong ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, rô-bốt, kết nối vạn vật, phát triển thông minh… Chương trình đào tạo của học viện phải cập nhật để cán bộ nắm bắt được những vấn đề này” – Thủ tướng nhấn mạnh.

“Từ góc độ là trung tâm nghiên cứu lí luận chính trị của Đảng, của Nhà nước, tôi đề nghị học viện tập trung luận chứng khoa học thuyết phục một số vấn đề cấp thiết như sau: Một là nội dung cơ chế vận hành, giải pháp thực hiện mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta. Hai là những tiêu chí cụ thể của luận điểm xác lập và phát triển các quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất mà văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh. Ba là cơ sở lí luận và thực tiễn của một chính phủ kiến tạo, phát triển. Bốn là mối quan hệ giữa phát triển và quản trị quốc gia với quản trị toàn cầu trong điều kiện thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Năm là mối quan hệ giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ… Đây là những vấn đề lớn, phức tạp, quan trọng đối với sự quản lí, chỉ đạo, điều hành của chính phủ nói riêng, của các cấp các ngành nói chung. Tôi tin tưởng với đội ngũ các nhà khoa học đông đảo, trí tuệ, tâm huyết, học viện sẽ đáp ứng tốt được yêu cầu này” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Q.H

Nguồn: http://thanhnien.vn/thoi-su/don-hang-cua-thu-tuong-tim-co-so-ly-luan-thuc-tien-cua-chinh-phu-kien-tao-872592.html