22/10/2017
Trang Đầu » Chính phủ

Ngân sách cạn kiệt vì… biên chế

Infographic: Vương Fương Anh; dữ liệu: Song Hy

Thực là những con số biết nói.

Bauxite Việt Nam

image

Nguồn: http://nld.com.vn/thoi-su/ngan-sach-can-kiet-vi-bien-che-20171009085134066.htm