11/01/2018
Trang Đầu » kinh tế

Vay 363.000 tỉ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ trong 2018

Nguyễn Khánh

 

Chớ có lo, ông Hồ nói rồi: “Càng gần thắng lợi, càng nhiều gian nan”. Cứ đà này, chẳng mấy chốc mà vỡ nợ, đồng thời đi tới chủ nghĩa xã hội, tiếp theo sau Venezuela.

Bauxite Việt Nam 

Năm 2018, Việt Nam sẽ vay 363.000 tỉ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ.

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2018, tổng số thu ngân sách nhà nước dự toán năm 2018 là 1.319.200 tỉ đồng (1,3 triệu tỉ đồng). Trong đó, thu nội địa 1.099.300 tỉ đồng, thu từ dầu thô 35.900 tỉ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 179.000 tỉ đồng, thu viện trợ 5.000 tỉ đồng.

Trong thu nội địa, khoản lớn nhất sẽ đến thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (222.823 tỉ đồng), tiếp đến là từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (217.974 tỉ đồng) và khu vực doanh nghiệp nhà nước (166.498 tỉ đồng). Còn lại, thu từ thuế thu nhập cá nhân là 96.869 tỉ đồng, thuế bảo vệ môi trường 48.804 tỉ đồng, các loại phí, lệ phí 67.513 tỉ đồng, các khoản thu về nhà, đất 107.914 tỉ đồng. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 27.100 tỉ đồng, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 3.939 tỉ đồng, thu khác ngân sách 19.684 tỉ đồng, thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 1.582 tỉ đồng, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế 118.600 tỉ đồng.

Cũng theo Nghị quyết, tổng chi ngân sách nhà nước dự toán năm 2018 là 1.523.200 tỉ đồng (1,5 triệu tỉ đồng). Trong đó, chi đầu tư phát triển 399.700 tỉ đồng, chi dự trữ quốc gia 970 tỉ đồng, chi trả nợ lãi 112.518 tỉ đồng, chi viện trợ 1.300 tỉ đồng, chi thường xuyên 940.748 tỉ đồng, chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 35.767 tỉ đồng, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 tỉ đồng, dự phòng ngân sách nhà nước 32.097 tỉ đồng.

Bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỉ đồng, tương đương 3,7% GDP, gồm  bội chi ngân sách trung ương 195.000 tỉ đồng (tương đương 3,54%GDP) và bội chi ngân sách địa phương 9.000 tỉ đồng (tương đương 0,16% GDP).

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 363.284 tỉ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 206.150 tỉ đồng, vay để trả nợ gốc là 157.134 tỉ đồng.

N.K

Nguồn: http://m.dantri.com.vn/kinh-doanh/vay-363000-ty-dong-de-bu-dap-boi-chi-va-tra-no-trong-2018-20180103113502506.htm