6/07/2018
Trang Đầu » Tản Mạn

Giải ảo cái gọi là “siêu cường Trung Cộng” (kỳ 4)

Trung Quốc đang bành trướng trong sự “tuyệt vọng”

Nguyễn Xuân Nghĩa

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=suaxdVrL0Oo&authuser=3