28/10/2018
Trang Đầu » Chu Hảo, Kỷ luật Đảng, Thư giãn Chủ nhật

Thư giãn Chủ nhật – Bổ sung sáng kiến kỷ luật GS Chu Hảo

Huy Đức

Nhằm tăng cường sức thuyết phục cho quyết định kỷ luật GS Chu Hảo, UBKT TW nên kêu gọi các đảng viên, đặc biệt là các đảng viên đang giữ những trọng trách, những đảng viên đang được quy hoạch… tìm hiểu những việc GS Chu Hảo đã cống hiến (từ những nỗ lực của ông trong "Task Force" đưa internet vào VN…); tìm đọc tủ sách Tinh Hoa và những tác phẩm của NXB Tri thức.

Sau khi đã đọc những cuốn căn bản: Bàn về tự do, Chính thể đại diện (John Stuart Mill); Đường về nô lệ (Friedrich Hayek), Chủ nghĩa tự do của Hayek (Gilles Dostaler); Nền dân trị Mỹ (Tocqueville); Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản (Max Weber); Dân chủ và Giáo dục (John Dewey)… UBKT nên yêu cầu các đảng viên nói trên viết bản thu hoạch và có thể tổ chức những đợt sinh hoạt chính trị từ cấp cơ sở, chỉ ra những điểm cần phê phán và sự nguy hiểm của hiện tượng Chu Hảo.

H.Đ.

Nguồn: FB Trương Huy San