27/05/2009
Trang Đầu » Lên Tiếng, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Thư thứ 3 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi BCH TU, Bộ Chính trị cùng Quốc hội và Chính phủ về vấn đề Bauxite Tây Nguyên

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Nguồn: diendan.org