5/08/2010
Trang Đầu » biên giới

Phản hồi của Google Maps về lá thư cảm ơn của các bạn Ngô Khoa Bá – Lê Quang Long – Nguyễn Hùng đăng trên Bauxite Việt Nam

From: Kate Hurowitz <khurowitz@google.com>
To: wis sai <wissai@….>
Sent: Mon, August 2, 2010 11:58:41 AM
Subject: Re: Fw: Errors of Google Maps of the Border regions between Vietnam and China

Hello there, thanks for getting in touch.

As part of our ongoing efforts to provide the most up-to-date and accurate maps available, we have made improvements to the boundary data in Google Earth and Maps. The boundary data comes from a variety of sources, including local providers and other authoritative sources. As part of this update we have corrected the boundary to more accurately reflect the current agreement between Vietnam and China regarding their border.

You can read more about those changes here: http://google-latlong.blogspot.com/2010/07/improving-quality-of-borders-in-google.html

Thanks,
Kate Hurowitz

Bản lược dịch tiếng Việt

Từ: Kate Hurowitz <khurowitz@google.com>
Gởi: wis sai <wissai@….>
Ngày gởi: Mon, August 2, 2010 11:58:41 AM
Đề mục: Những sai sót của Google Maps về các vùng giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Chào bạn, cám ơn bạn đã [có thư] liên lạc với chúng tôi.

Một phần trong những cố gắng liên tục của chúng tôi là cung cấp những bản đồ mới nhất và chính xác nhất, chúng tôi đã tiến hành những cải tiến cho các dữ kiện về đường biên giới trong trang mạng Google Earth và Maps. Những dữ kiện được chúng tôi thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm những nhà cung cấp bản đồ tại địa phương và những nguồn chính thức của các chính quyền sở tại. Là một phần của công việc cập nhật này, chúng tôi đã chỉnh sửa đường biên giới để phản ánh chính xác hơn so với sự thỏa thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc về đường biên giới chung giữa hai nước.

Bạn có thể đọc thêm về những thay đổi này qua trang mạng:
http://google-latlong.blogspot.com/2010/07/improving-quality-of-borders-in-google.html

Cám ơn
Kate Hurowitz