Trang Đầu » Chủ đề

Ám sát


[2/12/2019]

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ(*)

Hiện trường vụ ám sát Giáo sư Nguyễn Văn Bông.
Ám sát, sụp đổ và đôi điều nhận định
Lẽ dĩ nhiên, Giáo sư Bông càng hữu ích cho việc củng cố chính quyền chống Cộng ở miền Nam Việt Nam, xương sống của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ, thì ông càng nguy hiểm đối với bên kia chiến tuyến. Chưa nói đến việc Giáo sư Bông được bổ nhiệm làm Thủ tướng, chỉ riêng các vai trò quan trọng mà …