Trang Đầu » Chủ đề

an ninh quốc phòng


[24/08/2019]

Nguyễn Ngọc Chu
Ngày 20/8/2019 TBT Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 50-NQ/TW trong đó yêu cầu "Xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án, hoạt động đầu tư nước ngoài có hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia" (Tuổi trẻ 22/8/2019).

Đây là một quyết định tuy rất muộn nhưng đúng hướng. Dẫu muộn còn hơn không!
I. AN NINH QUỐC GIA LÀ TỐI THƯỢNG
An ninh Việt Nam từ năm 1987 đến nay đã …