Trang Đầu » Chủ đề

Bần cùng hóa trong thể chế cộng sản


[16/07/2018]

Ánh Liên

Điều quan trọng, chính sách đất đai hiện tại liên đới đến bản chất thể chế, là một trong những lằn đỏ mà chính đảng (ĐCSVN) nghiêm cấm đụng vào. Chạm vào bản chất này, đồng nghĩa với tội danh chống lại Đảng CSVN và Nhà nước CHXHCNVN.
Vậy bao giờ hiện trạng người yếu thế trong lĩnh vực đất đai sẽ được chú ý giải quyết? Câu trả lời là cần một cuộc khủng hoảng xã hội.
A.L.
Nhưng bao giờ mới có thể xuất hiện cuộc khủng hoảng mong …