Trang Đầu » Chủ đề

Báo chí đảng


[3/11/2019]

Lưu Trọng Văn

Cách đây một tuần lễ trang BVN đã có bình luận về việc này. Đọc lại chúng tôi vẫn thấy không thể thay đổi hay thêm bớt một câu một chữ nào, dù rằng vứa mới có những lời biện luận của ông hay bà Chiêu Văn trên tờ Tuổi trẻ lên tiếng đổ lỗi cho nước Anh trong cái chết oan ức không nhắm được mắt của 39 con em người việt trong chuyến xe container định mệnh vừa qua – mà hầu như ai cũng thấy …