Trang Đầu » Chủ đề

bộ chính trị


[9/05/2019]

Trúc Giang
Trong bản tin phát hành vào đầu giờ chiều ngày 05-05-2019 có tên “Thông cáo Báo chí Kỳ họp 35 của UBKT Trung ương” trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương [http://bit.ly/2Jj010s] đã được các tòa soạn báo chí sử dụng như một “kết luận điều tra” về các hành vi vi phạm pháp luật của một số quan chức chính phủ đã nghỉ hưu, cùng với vài tướng lĩnh đương quyền.

Kỳ họp thứ 35 của Uỷ ban Kiểm tra Trung …


[8/01/2019]

Minh Châu
Mặc dù quyền lực rất lớn và không phải luôn luôn đúng, song cho đến nay Bộ Chính trị chưa chịu một trách nhiệm nào cụ thể trong các quyết định của mình.
Có thật Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất?
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, điều 17.1 cho biết “Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư trong số Uỷ viên Bộ Chính trị”. Điều 17.2 ghi “Bộ Chính trị lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện …