Trang Đầu » Chủ đề

bộ chính trị


[8/01/2019]

Minh Châu
Mặc dù quyền lực rất lớn và không phải luôn luôn đúng, song cho đến nay Bộ Chính trị chưa chịu một trách nhiệm nào cụ thể trong các quyết định của mình.
Có thật Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất?
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, điều 17.1 cho biết “Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư trong số Uỷ viên Bộ Chính trị”. Điều 17.2 ghi “Bộ Chính trị lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện …