Trang Đầu » Chủ đề

Bộ mặt thật quan chức cộng sản


[1/08/2018]

Vũ Mạnh Hùng

“Nhận thức mang tính gốc rễ về sự bất hạnh của người dân, có thể nói hiện đang lan tỏa và bùng phát. Sự lan tỏa và bùng phát đó, biểu hiện rõ rệt nhất trong hai năm vừa qua khi đảng thể hiện quyết tâm đàn áp dân chủ nhân quyền. Khi sự thật bị phơi bày, tội ác không thể che giấu, người dân không còn tin vào chế độ thì mọi tuyên truyền dựng thánh đều thất bại, hầu hết có tác dụng ngược, “nguy …