Trang Đầu » Chủ đề

Bộ máy chính quyền


[9/04/2019]

Nguyễn Đình Ấm
 Thưa PTT, riêng ông cũng như chính phủ không biết thôi chứ dân đều biết: Chính quyền với cát tặc là một! Họ là một nên việc kêu cứu, kiện cáo của dân đều vô hiệu. Không thể kêu ai nên người dân phải tự sắm sửa phương tiện, thuyền bè để ngăn cát lậu, nhiều vụ đã chết người, đổ máu như ở một xứ sở vô chính phủ.

Cảnh khai thác cát lậu trên sông Lô
Hôm 3/4/2019, họp Chính phủ, nói về “cát tặc” lộng hành bao …