Trang Đầu » Chủ đề

Bộ Quốc phòng và nhiệm vụ quốc phòng


[6/08/2018]

Tô Văn Trường

“Không nên xuất khẩu cát nhiễm mặn vì mặt hàng này không chỉ là khoáng sản trong nước đang cần mà còn là nền móng hình thành nên lãnh thổ quốc gia. Cát mặn cũng là nguồn tài nguyên quý không phải là vô tận, việc bán, tận thu dù công khai đến mấy cũng chỉ phục vụ lợi ích nhóm, vì giá bán của ta quá rẻ so với các nơi khác trên thế giới.

“Bộ Quốc phòng …