Trang Đầu » Chủ đề

Bước đường cùng của nông dân Việt


[14/07/2018]

Nguyễn Tiến Tường

Tôi đã viết quá nhiều về Đặng Văn Hiến. Về thân phận, về luân lý. Về tất cả những gì có thể viết. Hiến vẫn bị tuyên y án tử. Là một người viết, chúng tôi phải theo đuổi đến tận cùng một thân phận. Phải đi hết lương tri và tâm khảm của mình cho dù không có quyền năng được lựa chọn kết cục.
Tôi để ý chi tiết vị chủ tọa Hội đồng Xét xử nhắc nhở nhiều lần rằng Hiến có 7 ngày để xin …