Trang Đầu » Chủ đề

Các khoản phí


[15/06/2019]

Nguyễn Hiền

 Hãy ứng xử với công dân trên tư cách một chính thể bảo đảm những lợi quyền tốt nhất mà luật đã quy định thay vì tìm cách để bòn vét những cắc bạc trong người họ. Bởi như thế, thì đó chỉ thể hiện cho một hiện trạng quan liêu hóa, hành chính hóa trong tình cảm người Việt xa quê. Và như thế, “phí chia tay” lại tiếp tục gia tăng khả năng “chia tay” vĩnh viễn với bộ máy nhà nước ở mỗi người Việt …