Trang Đầu » Chủ đề

Cây xanh thành phố


[10/06/2019]

Kính gửi:  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
       SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI

Chúng tôi là những quỹ, tổ chức phi chính phủ, cá nhân yêu môi trường và luôn mong muốn đóng góp, xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển bền vững.
Qua các kênh truyền thông báo chí, chúng tôi được biết, UBND Tp Hà Nội vừa thông qua quyết định cho phép Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (Sở GTVT) thực hiện việc xén vỉa hè và dải phân cách để mở …