Trang Đầu » Chủ đề

Chế độ CSVN


[6/01/2020]

Đỗ Thành Nhân

PHẦN 1. CÁCH MẠNG LÀ GÌ ?
Có nhiều định nghĩa, Nhà văn Lỗ Tấn cũng dành một phần riêng nói về cách mạng trong “AQ Chính truyện”. Nói theo AQ thì “cách mạng” là cách mẹ cái mạng lũ chúng nó đi!
Còn nói đơn giản theo Wikipedia: cách mạng là xóa bỏ cái cũ để thay thế bằng cái mới tiến bộ hơn. Tuy nhiên, với những người cộng sản Việt Nam, có khi định nghĩa này cũng không đúng. Cần có định nghĩa “cách mạng” là …