Trang Đầu » Chủ đề

Chiến lược mềm thôn tính các nước của Tàu cộng


[2/08/2018]

Nguyễn Minh Quang
20 tháng 7 năm 2018

Hình 1 – Lãnh đạo các quốc gia trong Phiên họp Thượng đỉnh LMC lần thứ nhất tại Sanya, Trung Hoa [Ảnh: Xinhua]
Phần dẫn nhập
Chương trình Hợp tác Lancang-Mekong (Lancang-Mekong Cooperation (LMC)) bắt đầu hình thành từ khi Thái Lan đưa ra sáng kiến cho việc phát triển khả chấp (sustainable development) phân vùng Lancang-Mekong vào năm 2012 [1].  Lancang là tên Trung Hoa của sông Mekong, con sông dài thứ 12 trên thế giới, chảy qua 6 quốc gia gồm có Trung Hoa, …