Trang Đầu » Chủ đề

chủ nghĩa dân tộc


[28/07/2019]

Andreas Wimmer, “Foreign Affairs,” March/April 2019
Trần Ngọc Cư dịch
Phần I
Ngày nay chủ nghĩa dân tộc [nationalism] mang một tiếng xấu. Trong đầu óc nhiều trí thức phương Tây, đấy là một ý thức hệ nguy hiểm. Một số người nhìn nhận những đức tính của chủ nghĩa yêu nước [patriotism] được hiểu như là tình quyến luyến dịu hiền đối với quê hương; đồng thời họ thấy chủ nghĩa dân tộc là hẹp hòi và vô luân, cổ vũ lòng trung thành mù quáng với một nước, bất chấp các …