Trang Đầu » Chủ đề

Cơ chế và tham nhũng


[7/01/2020]

Lưu Trọng Văn

Mua bán quan chức là nhu cầu của thị trường quyền tiền. Cố cấm cũng không được, mà ai cũng hiểu chỉ như là đánh nhau với cối xay gió, hay là trò bịp trẻ con mà thôi.
Hãy trả lại quyền làm chủ cho nhân dân để bằng lá phiếu, người dân sẽ chọn ra người lãnh đạo, là sẽ hết trò xách tiền đi đêm để mua chức, mua quyền.
Vì người nào có đủ tiền để mua được toàn dân thì xứng đáng làm lãnh …