Trang Đầu » Chủ đề

Con đường dân chủ hóa


[4/11/2019]

Đinh Minh Đạo
Ngày 13 tháng Mười vừa qua, cử tri Ba Lan đã đi bầu 460 dân biểu và 100 thượng nghị sỹ cho nhiệm kỳ 4 năm (2019-2023).
61% cử tri đã tham gia bầu cử, đây là một kỷ lục về số người đi bầu cử kể từ sau cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên tháng 6 năm 1989.
Cuộc bầu cử Quốc hội và Thượng viện lần này tiến hành với sự cạnh tranh căng thẳng giữa các đảng phái chính trị của Ba Lan. Nhiều nhà chính …