Trang Đầu » Chủ đề

Con đường phát triển


[22/01/2019]

Nguyễn Đình Cống

1- Giới thiệu vấn đề
Tuần Việt Nam mở Diễn đàn “Vì Việt Nam hùng cường” với mong muốn thu nhận từ quý độc giả những ý kiến, bài viết về các giải pháp phát triển đất nước trong tất cả các lĩnh vực nhằm khơi thông tiềm năng phát triển, cổ vũ niềm tin của cộng đồng vào tương lai Việt Nam. Chủ đề đầu tiên của Diễn đàn tập trung vào thể chế kinh tế. Đột phát thể chế cần đột phá về tư duy.
Tôi tán thành ý kiến “Đột …