Trang Đầu » Chủ đề

cù huy hà vũ


[7/06/2018]

Virginia, ngày 05 tháng 6 năm 2018
KIẾN NGHỊ
KHÔNG THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC
Kính gửi: Quốc Hội, Chủ tịch Quốc Hội và các Đại Biểu Quốc Hội
             Nước Cộng Hòa Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam
Đồng kính gửi:Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Tôi, Cù Huy Hà Vũ, công dân Việt Nam, Tiến sĩ Luật, xin gửi đến Quí Vị lời chào trân trọng nhất.
Căn cứ:
Điều 28 Hiến pháp 2013
1. Công dân có quyền tham …