Trang Đầu » Chủ đề

Dân chủ & Độc tài


[6/11/2018]

Nguyễn Đình Cống
Ngày 4/11/2018 BCT ĐCSVN họp, cử ra Ban chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược giai đoạn 2021-2026, gồm 6 người: Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính, Tòng Thị Phóng,  Trương Hòa Bình, Trần Cẩm Tú. Lại có bộ phận giúp việc 12 người. Họ có nhiệm vụ làm quy hoạch, lập danh sách những người được họ lựa chọn để các Đại hội bầu. Lại xuất hiện một Ban chỉ đạo quái gở, một địa chỉ cho các cuộc chạy chức chạy …


[7/10/2018]

Lê Minh Nguyên
Vị kỷ – vì mình, lấy mình làm trung tâm của mọi quyết định, tuỳ theo môi trường sống mà nó biến đổi giữa hai cực ích kỷ và vị tha – là một trong ba tiểu bản năng của Sinh Tồn (vị kỷ, tình dục, xã hội).
Các lãnh tụ dân chủ và độc tài đều giống nhau ở một điểm: tất cả đều vị kỷ. Nhưng, sau cái điểm giống nhau này là nó bắt đầu rẽ qua hai hướng khác nhau.
Các lãnh tụ độc tài thì …