Trang Đầu » Chủ đề

Đạo đức cộng sản


[14/09/2019]

Nguyễn Đình Cống
Quyển sách “Sửa đổi lối làm việc” (SĐLLV) được Hồ Chí Minh viết năm 1947, lấy bút danh XYZ. Nó được các cơ quan tuyên truyền của Đảng đánh giá là “cuốn sách giáo khoa có nội dung sâu sắc, toàn diện về giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ cách mạng của Đảng”. Gần đây do đạo đức của đảng viên thoái hóa quá mức, nhiều người đề nghị đem nó ra dùng như một phương thuốc thần kỳ. Họ hô hào hãy quay lại với …


[31/08/2019]

Đặng Văn Sinh

Đạo đức là hệ thống quy tắc chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự nguyện điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, xã hội. Đạo đức bao gồm một số phạm trù mà LƯƠNG TÂM, NGHĨA VỤ, THIỆN VÀ ÁC là những yếu tố cơ bản.
“Đạo đức” là một từ ghép gồm hai thành tố Hán Việt, trong đó “đạo” là đường đi, hướng đi, lối làm việc, kỹ năng sống, còn “đức”, theo Khổng Tử là, …