Trang Đầu » Chủ đề

dự án


[1/06/2018]

Quốc Ấn Mai
“Không đưa được những kẻ dùng ngân sách với đạo và trí trá như vậy “vào lò” thì còn chi công đạo”. Chí lý! Nhưng “đảng đạo” thì phải wait and see!
Hoàng Dũng
Các anh nhà báo hay tính: 10 ngàn tỉ đồng tương đương 200 ngàn căn nhà tình thương. Tính như vậy là có động cơ không trong sáng. Xin hỏi mục đích của các anh là gì?
Mỗi biệt phủ giá 10 tỉ, vậy 10 ngàn tỉ đồng tương đương 1.000 biệt phủ của quan. So sánh …