Trang Đầu » Chủ đề

Dự án kinh té


[24/08/2019]

Nguyễn Ngọc Chu
Ngày 20/8/2019 TBT Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 50-NQ/TW trong đó yêu cầu "Xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án, hoạt động đầu tư nước ngoài có hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia" (Tuổi trẻ 22/8/2019).

Đây là một quyết định tuy rất muộn nhưng đúng hướng. Dẫu muộn còn hơn không!
I. AN NINH QUỐC GIA LÀ TỐI THƯỢNG
An ninh Việt Nam từ năm 1987 đến nay đã …


[12/07/2019]

Nguyễn Ngọc Chu
Bệnh ảo tưởng là một căn bệnh nặng ở nước ta. Nghèo đói nhưng lại đi vay để sắm cái đắt tiền nhất mà người giàu hơn nhiều lần cũng không dám sắm. Đã lạc hậu, nhưng lại mơ tưởng đi tiên phong trước cả các nước tiên phong. Cho nên mới đề ra những câu khẩu hiệu phi thực tế loại: “ Đi tắt đón đầu”, “ Tiến thẳng lên CNXH không qua TBCN”.
Những nhận định sai lầm của Bộ GTVT về đường sắt Bắc – Nam
Biện …