Trang Đầu » Chủ đề

Dư luận viên


[2/10/2019]

Nguyễn Đình Cống
Khi biết ai đó có phản biện về đường lối, chính sách của lãnh đạo, một số người phê phán rằng: “có giỏi sao không làm đi”. Đó là một lời phê phán thiển cận của những người kém trí tuệ mà thích tỏ ra “ta đây”. Họ thường là các dư luận viên, là những người một lòng tin tưởng mù quáng vào lãnh đạo.
Có rất nhiều người mà “Lời nói phải đi đôi với việc làm”, đó là những người hoạt động chính trị và xã …