Trang Đầu » Chủ đề

EVFTA


[8/08/2018]

Nguyễn Anh Tuấn

Như trong bài viết, tác giả đã nêu rất rõ rằng, hiệp định EVFTA không những ích nước lợi dân Việt Nam nói chung, mà còn có lợi ích thiết thực cho chính họ (nhóm đương quyền hiện nay). Rõ ràng họ cũng đang rất “máu” kí được Hiệp định để hòng thoát khỏi tình trạng mong manh dường như sắp đổ vỡ về tài chính – kinh tế vốn đe dọa đến cái ghế của họ từng ngày.
Thế nhưng…, như mang một cố tật tâm lý giống …