Trang Đầu » Chủ đề

Gắn bó ý thức hệ


[7/10/2019]

Quốc Phương BBC News Tiếng Việt

Anh hùng Lê Mã Lương phát biểu có nhiều thông tin rất thú vị. Ông nói: Mất đảo Tư Chính là mất hết tất cả các đảo còn lại. Mất bãi Tư Chính trước hết là tội của Bộ Ngoại giao.
FB Nguyễn Xuân Diện
***
Bãi Tư Chính nếu mất là do lỗi của Bộ Chính trị chứ ko phải do lỗi của Bộ Ngoại giao như anh hùng Lê Mã Lương nói.

Chỉ mặt đặt …