Trang Đầu » Chủ đề

Hoàng Hưng


[11/08/2019]

(Ngày 30/7/2019, qua điện thoại)

Ảnh: Manuel Casimiro

Ông có thể cho biết về công việc sáng tác và dịch thuật của bản thân?

HH: Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức chịu ảnh hưởng Tây phương. Con đường thơ của tôi có ảnh hưởng sâu của văn hoá Tây phương. Tôi bắt đầu làm thơ từ 11 tuổi, cũng dịch mấy bài thơ trong sách học tiếng Pháp. Năm 19 tuổi, tôi xuất hiện trên văn đàn và sớm được coi là một trong các nhà thơ …