Trang Đầu » Chủ đề

Lãnh đạo cộng sản


[28/04/2019]

Võ Văn Quản

Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang – hai chủ tịch nước liên tiếp bị đồn lâm bệnh nặng. Ảnh: Đất Việt.
“… khi Tổng thống không còn đủ khả năng thực thi quyền lực và nghĩa vụ của mình, Phó Tổng thống sẽ tiếp quản thẩm quyền này với danh nghĩa Quyền Tổng thống…”
(Tu chính án thứ 25 – Hiến pháp Liên bang Hoa Kỳ)