Trang Đầu » Chủ đề

Lãnh đạo cộng sản


[1/01/2020]

Nguyễn Ngọc Chu 

Ngày 25/12/2019 tại “Hội nghị Toàn quốc Tổng kết Công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, Triển khai Nhiệm vụ năm 2020” của Ban Tổ chức Trung ương, ông Trần Quốc Vượng – Thường trực Ban bí thư đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó, ông Trần Quốc vượng đề cập:
“Hết sức chú ý công tác nhân sự. Đây là vấn đề quan trọng vì cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do mình thôi, chẳng phải do …


[28/04/2019]

Võ Văn Quản

Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang – hai chủ tịch nước liên tiếp bị đồn lâm bệnh nặng. Ảnh: Đất Việt.
“… khi Tổng thống không còn đủ khả năng thực thi quyền lực và nghĩa vụ của mình, Phó Tổng thống sẽ tiếp quản thẩm quyền này với danh nghĩa Quyền Tổng thống…”
(Tu chính án thứ 25 – Hiến pháp Liên bang Hoa Kỳ)