Trang Đầu » Chủ đề

Liên Hợp Quốc


[24/01/2019]

Diên Vỹ

Tác giả bài báo nhận xét là Việt Nam đã “cãi vịt” với các ý kiến phê bình phán xét chân thành và thẳng thắn của Quốc tế. Nhưng theo chúng tôi thì, trong phiên Điều trần này, phải nói rằng phía Việt Nan toàn cãi bừa, cãi chày cãi cối, cãi lấy được… Vậy mới thực sự mô tả đúng cái “sự cãi” của Việt Nam! Cũng phải nói, không chỉ lần Điều trần này. Các lần khác, đoàn Việt Nam cũng đều thể hiện thái độ “ngoại …