Trang Đầu » Chủ đề

Năng lượng


[11/10/2018]

Nguyễn Khắc Nhẫn

Sau COP 21 tại Paris, phần lớn các nước trên thế giới từ bỏ dần việc xây dựng các nhà máy điện than, thay vào đó là phát triển năng lượng tái tạo. Việt Nam chọn con đường ngược lại, với lý do kinh tế. (Dư luận lên tiếng chỉ trích Trung Quốc đã xuất khẩu máy móc cũ và than xấu trong lúc họ tiến hành việc đóng cửa hàng loạt nhà máy điện ô nhiễm).
Ưu tiên ngắn hạn mà không nghĩ đến tương lai có …