Trang Đầu » Chủ đề

Ngoại giao Cộng sản


[9/01/2019]

Diên Vỹ dịch
Carl Thayer đưa ra những nhận định về chiến lược ngoại giao trong năm 2018 cũng như các đề nghị về ngoại giao cho Việt nam cho năm 2019 trong bối cảnh căng thẳng về kinh tế và an ninh giữa các cường quốc.
HỎI: Các khía cạnh tốt và không tốt về chiến lược của Việt Nam đối với các cường quốc trong năm 2018 là gì? Chiến lược đa phương của Việt Nam đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi sự cạnh tranh giữa …