Trang Đầu » Chủ đề

Ngụy biện cộng sản


[3/08/2018]

Lê Phú Khải
Những năm gần đây, trên các phương tiện  thông tin quốc doanh, luôn xuất hiện những từ  “những thế lực thù địch” đang chống phá nhà nước Việt Nam.  Đặc biệt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng càng hay nhắc đến cụm từ này! Vậy, những thế lực thù địch nó từ đâu ra, sao càng ngày càng nhiều và gây lo sợ cho nhà cầm quyền đến thế?!
Không khó để tìm ra, ai đã sinh ra các thế lực thù địch!
1/ Những người nông dân đang sống …