Trang Đầu » Chủ đề

Nguyễn Huệ Chi


[19/07/2018]

Ngọc Hưng Vũ

Nguyễn Huệ Chi Một bước tiến rất nhanh trên con đường tha hóa của ĐCSVN. Nhanh đến không lường được, kể cả trong suy nghĩ hôm nay của những người từng xướng xuất phản biện khai thác bauxite ở Tây Nguyên từ 2009.
Hoàng Hưng Căm giận vô cùng!
Nguyễn Huệ Chi Căm giận, đúng, nhưng mình nghĩ, cũng là tất yếu, và có thể còn là cơ may. Bao che cho những kẻ công nhiên xé bỏ luật pháp, trắng trợn cướp bóc dân lành, và tử hình người …


[1/07/2018]

Nguyễn Huệ Chi

Một trần tình nghiêm túc có lý có tình và có tính chất khoa học, đi sâu vào quá trình làm bộ sách, ghi nhận cống hiến của các vị tiền bối đi trước và đồng thời nêu được những đóng góp của những người đi sau, thế hệ tiếp nối, rõ ràng và khá phân minh, trả lời cho một bài viết có thể nói gần như phần nào có tính chất hạ nhục và mạ lỵ nhân cách khoa học của mình với một giọng văn …