Trang Đầu » Chủ đề

Nhà thờ Bùi Chu


[4/05/2019]

Washington DC, 29.4.2019
Kính gửi Đức cha Vũ Văn Thiên và Đức cha Vũ Đình Hiệu!
Tôi đang rất bình tâm để viết thư cho Đức cha, mặc dù tôi không phải là người Việt Nam hay người Công giáo. Tôi đến từ Uruguay, một quốc gia nhỏ cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Nhưng tôi từng sống ở Hà Nội nhiều năm và tôi thực sự yêu đất nước, con người Việt Nam. Ngoài ra, giống như nhiều người Uruguay, tôi là người vô thần. Nhưng tôi chân thành tin …