Trang Đầu » Chủ đề

Nịnh hót và thể chế


[13/01/2019]

Phùng Hoài Ngọc
Cánh báo chí đăng tải bản tóm tắt một văn bản Chính phủ quan trọng cho hàng triệu công chức các cỡ thực hiện. Có nhiều điều đáng bàn với cái “Đề án” này.
“Đề án” là gì, sao không phải là “Qui định”?
Một cái “đề án” gì đó sẽ là một dự án chuẩn bị cho một kế hoạch làm việc trong một thời gian nhất định. Với nội dung, thời gian, tiến độ hoàn thành, chi phí kèm theo cụ thể. v.v… ”Đề” có nghĩa “nêu …