Trang Đầu » Chủ đề

Suy thoái kinh tế


[13/01/2019]

Hoa Nghi
Trung Quốc luôn là hình mẫu để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, và những vấn đề nội tại trong phát triển kinh tế lẫn cải cách thể chế chính trị nếu có cũng sẽ gợi mở một con đường đi tiếp theo của Việt Nam trong tương lai…
Ông Nguyễn Phú Trọng không quá coi trọng sự tăng trưởng kinh tế? Điều này đúng, khi ông từng khẳng định “suy thoái kinh tế không nguy hiểm bằng chính trị”.
Hướng giải thích về vấn đề này thế nào? Có thể …